กองบริการการศึกษา
" พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ "
ข่าว และ ความเคลื่อนไหว
newspicture
กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ม.พะเยาจิตอาสา กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน

     วันอังคารที่ 2 เมษายน  2567 กองบริการการศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย  ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ณัฐพงษ์ พรมวงษ์  หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน รักษาการผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง หัวหน้างานงานวิเทศสัมพันธ์ นายวุฒิพงษ์ คำพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการและบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ร่วมปลูกต้นดอกคำใต้ จำนวน 169 ต้น ณ บริเวณข้างโรงอาหารอาคารภูกามยาว โดยการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีร่วมกัน  

โดย sumittra.in
2 เม.ย. 2567
Thumb
newspicture
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.  2567 เวลา 13.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย พร้อมด้วย หัวหน้างานทะเบียนนิสิต หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ หัวหน้างานธุรการหัวหน้างานรับเข้า และบุคลากรกองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร  หัวหน้างาน และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน “ระบบการให้บริการทางการศึกษาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดย sumittra.in
21 มี.ค. 2567
Thumb Thumb Thumb
newspicture
นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2563 ที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ราย ได้แก่ Miss Soun Elesha หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ และ Miss Norng Savita หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เพื่อรับฟังปัจฉิมโอวาทเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ณ ห้องประชุมห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นิสิตดังกล่าวที่สำเร็จการศึกษา และขอให้นำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมากลับไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

    ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทูลเกล้าถวายทุนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 13 ปี และมีบัณฑิตชาวกัมพูชาของมหาวิทยาลัยพะเยาได้สำเร็จการศึกษา และเดินทางกลับไปพัฒนาประเทศของตนเองแล้ว 54 คน

โดย thratip.so
8 มี.ค. 2567
Thumb Thumb
newspicture
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space)

        วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space) CURRICULUM " โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ  โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้” และช่วงบ่าย เป็น กิจกรรมกลุ่ม Workshop “การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อม คน-ชุมชน”  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและกิจกรรมของรายวิชา 
        โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

โดย sumittra.in
8 มี.ค. 2567
Thumb Thumb Thumb
newspicture
กองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023

           ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน  หัวหน้างานทะเบียนนิสิต หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ และหัวหน้างานรับเข้า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023  ณ ไร่ภูกลองฮิลส์ จังหวัดพะเยา   ซึ่งจัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทการบริหารงานอุดมศึกษา ให้เกิดเป็นความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 164 คน
 

Link ข้อมูลข่าว  : https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31578

 

โดย sumittra.in
5 มี.ค. 2567
Thumb
newspicture
กองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพงษ์  พรมวงษ์ หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน และ นางสาวสุภาวดี  ศรียา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY 2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองแผนงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมภายในองค์กรแก่ผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
          การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรหลายท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 142 คน
 

โดย sumittra.in
1 มี.ค. 2567
Thumb Thumb
ปฏิทิน กิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF)
กองบริการการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF)วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 -16.00 น.ช่วงเช้า: บรรยาย เรื่อง “ประเมินวิเคราะห์ตนเองสู่อาจารย์มืออาชีพ”ช่วงบ่าย: กิจกรรมกลุ่ม Workshop “การประเมินและการเขียนใบสมัคร UP - PSF”ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2567------------------------------------------------------------ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247)อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะ-------------------------------------ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1023-------------------------------------
โดย sumittra.in
1 ก.พ. 2567
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design Of Learning Space)
กองบริการการศึกษา ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design Of Learning Space) วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 -16.30 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567------------------------------------------------------------ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247)อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต-------------------------------------ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานสนับสนุนวิชาการ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาโทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1023-------------------------------------
โดย sumittra.in
8 มี.ค. 2567
ไม่พบกิจกรรม
ข้อมูล และ สถิติ
" ข้อมูล และ สถิติ มหาวิทยาลัยพะเยา "

17,550
นิสิตปัจจุบัน
4,470
สำเร็จการศึกษาในปี 2565
20
คณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขต - 17 คณะ
- 2 วิทยาลัย
- 1 วิทยาเขต
115
หลักสูตร 1.หลักสูตรต่ำกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 1 หลักสูตร
2.หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 65 หลักสูตร
3.หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 31 หลักสูตร
4.หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 18 หลักสูตร
5.หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 25 คู่
6.หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา จำนวน 8 คู่
ข้อมูล และ สถิติ
17,550
นิสิตปัจจุบัน
20
หลักสูตร
4,470
สำเร็จการศึกษาในปี 2565
115
คณะ/วิทยาลัย และวิทยาเขต