• 0 5446 6666 ต่อ 1029

กองบริการการศึกษา

“ กองบริการการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ บนฐานของความพึงพอใจ พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ”

ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564