banner
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้องการลงทะเบียนซัมเมอร์ ต้องทำยังไง

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอนที่ reg.up.ac.th กรณีรายวิชาเปิดแต่ไม่มีที่นั่งสำรองให้ยื่นคำร้อง UP20.1 แต่หากรายวิชาไม่เปิดให้ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือคณะเจ้าของรายวิชาให้ทำเรื่องเปิดรายวิชา รายละเอียดเพิ่มเติมเข้าเว็ปไซต์ reg.up.ac.th  ไปที่ เมนูบริการวิชาการ > รายวิชาที่เปิดสอน  https://reg.up.ac.th/app/class_info

ถ้าพ้นสภาพการเป็นนิสิตจะสามารถขอคืนสภาพนิสิตได้หรือไม่

ได้สำหรับกรณีที่นิสิตพ้นสภาพนิสิตเนื่องจาก

  1. ไม่ลงทะเบียนเรียน

    2. ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน
โดยนิสิตต้องดำเนินการ ยื่นคําร้องขอคืนสภาพนิสิต (UP04) ภายในภาคการศึกษาที่นิสิตพ้นสภาพ โดยนิสิตเข้าเว็บไซต์กองบริการการศึกษา (reg.up.ac.th) ไปที่ เมนูคำร้อง > ยื่นคำร้อง > เลือกคำร้อง UP04 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต > ยื่นคำร้อง  และนิสิตสามารถตรวจสอบคำร้องจากเส้นทางคำร้อง และดำเนินการติดตามคำร้องจนถึงสถานะสิ้นสุดคำร้อง

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี สำหรับนิสิตรหัส 61 ลงมา เพื่อสำเร็จการศึกษาต้องทำอย่างไร

ติดต่อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี เพื่อสำเร็จการศึกษา ได้ที่ ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ http://lc.libarts.up.ac.th หรือ Facebook: UP Language Centre ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือโทร. 054 466666 ต่อ 1681

นิสิตรหัส 62 ที่สอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษา หรือไม่มีผลการสอบมายื่นภายวันสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ต้องทำอย่างไร
 

 1. กรณีนิสิตยังมีรายวิชาที่ลงทะเบียนไม่ครบ หรือ ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน 
      ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนพร้อมกับยื่นสำเร็จการศึกษา และดำเนินการยื่นผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มายังงานทะเบียนนิสิต ภายในวันสำเร็จการศึกษา ตามกำหนดปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่นสำเร็จการศึกษานั้น ๆ
2. กรณีนิสิตเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตรและไม่มีรายวิชาลงทะเบียนเรียน 
     นิสิตต้องลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต พร้อมกับยื่นสำเร็จการศึกษา และต้องดำเนินการยื่นผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ มายังงานทะเบียนนิสิต ภายในวันสำเร็จการศึกษา ตามกำหนดปฏิทินการศึกษาในภาคการศึกษาที่ยื่นสำเร็จการศึกษานั้น ๆ
 

ถ้าเกิดว่าเกรดเราไม่ถึง 1.50 แล้วเราจะต้องทำไง 

ถ้าเทอม 1-2 นิสิตเกรดเข้าครบทุกรายวิชาแล้วไม่ถึง 1.50 และไม่ได้ลงทะเบียนเทอมฤดูร้อน นิสิตจะพ้นสภาพนิสิตทันที แต่หากนิสิตลงทะเบียนเรียนเทอมฤดูร้อนนิสิตจะยังมีสภาพปกติ แต่ถ้าเทอมฤดูร้อน เกรดนิสิตยังไม่ถึง 1.50 นิสิตจะพ้นสภาพทันที 
 

ถ้าเกิดว่าเกรดเราไม่ถึง 1.50 นิสิตต้องการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ ได้หรือไม่

ได้ โดยนิสิตต้องสมัครเข้าศึกษาอีกครั้ง โดยสามารถติดตามการรับสมัครได้ที่  
website : https://admission.up.ac.th/
facebook : https://www.facebook.com/upadmission.official
งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 054 466666 ต่อ 1072-3
 

การขอใบรับรองคุณวุฒิ ปัจจุบันไม่ต่องใช้รูปถ่ายแล้ว ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงประการใด
 

ใบรับรองคุณวุฒิ และ Transcript ของนิสิตปัจจุบัน และสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องติดรูปถ่ายแล้ว
 

อยากทราบว่าตอนนี้สามารถไปรับใบรับคุณวุฒิได้เลยหรือไม่

นิสิตที่ได้รับอนุมัติ และมีสถานะ “สำเร็จการศึกษา” แล้ว
สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
1. รับด้วยตนเอง ติดต่อขอรับได้ที่ งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา อาคารสำนักงานอธิการบดี เวลา 08.30 - 16.00 น. เฉพาะวันทำการ
       1.1 รับด้วยตนเอง >>ให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ 
       1.2 มอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน โดยใช้เอกสาร ดังนี้
            - ใบมอบฉันทะ (UP15) หรือหนังสือมอบอำนาจ ให้ดาว์นโหลด UP15 ไปที่ reg.up.ac.th เมนูบริการวิชาการ เลือกระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ แบบฟอร์ม เลือกแบบฟอร์ม เลือก UP15
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
                                 ** รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อบนเอกสารทุกฉบับ **
2. จัดส่งไปรษณีย์  ให้ยื่นคำร้อง UP31 ขอใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร ฉบับจริง ให้เข้าระบบ reg.up.ac.th >ไปที่เมนูคำร้อง/ยื่นคำร้อง > เลือกคำร้อง UP31 กรอกข้อมูล พร้อมที่อยู่ สำหรับจัดส่งไปรษณีย์
 

เมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลการเรียน (Up-skill) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนที่ได้รับจะได้ต่ำกว่าเดิมหรือไม่?

 

การพัฒนาผลการเรียน (Up-skill) ผลการเรียนที่ได้จะเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นไม่มีต่ำกว่าเดิม

เมื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลการเรียน (Up-skill)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผลการเรียนจะออกเมื่อไหร่?
 

 ผลการเรียนจะออกเมื่อสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาผลการเรียน ตามปฏิทินการศึกษาที่นิสิตเข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลการเรียน
 

ระบบที่ใช้ในการประเมินใบงานกิจกรรมนิสิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ระบบอะไร

ระบบ geplus.up.ac.th

หากต้องการนำนิสิตเก็บข้อมูล/ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาชุมชน ในการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป จะต้องทำดำเนินการด้านเอกสารอย่างไร?
 

จัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้นิสิตเก็บข้อมูล/ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาชุมชน 

เมื่อจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติเสนอต่อมหาวิทยาลัยให้นิสิตเก็บข้อมูล/ดำเนินโครงการ แก้ไขปัญหาชุมชนเรียบร้อยแล้วต้องจัดส่งเอกสารช่องทางไหน? และใช้ระยะเวลากี่วัน?

 

จัดส่งช่องทาง Email : ge.up@up.ac.th ระยะเวลาดำเนินการหลังจากได้รับเอกสารภายใน 3 วันทำการ

หากรายวิชาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับคะแนนเทียบได้ "ระดับขั้น C" ขึ้นไป ต้องการรับผลการเรียนต้องดำเนินการอย่างไร?
 

ให้นิสิตยื่นคำร้อง REG04 ขอรับผลการเรียน  

ช่องทางการรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ที่ admission.up.ac.th

การยืนยันสิทธิ์และสละสิทธิ์ สามารถไปดำเนินการที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมระบบ TCAS การยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์ต้องดำเนินการผ่านระบบ TCAS ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้นจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์

ชำระเงินค่าสมัคร/ค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว แต่ทำไมสถานะในระบบแจ้งว่ายังไม่ได้ชำระเงิน

สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบได้หลังจากที่ชำระแล้ว 2 วันทำการ (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

หากรายวิชาหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป ได้รับคะแนนเทียบได้ "ระดับขั้น C" ขึ้นไป ต้องการพัฒนาผลการเรียนต้องดำเนินการอย่างไร?

ให้นิสิตยื่นคำร้อง REG05 ขอพัฒนาผลการเรียน

หากยังมีคำถาม
โปรดติดต่อเรา
ติดต่อเรา