กองบริการการศึกษา

“ กองบริการการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ บนฐานของความพึงพอใจ พร้อมก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ”

ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2565