• 0 5446 6666 ต่อ 1029

ปรัชญา

“ จิตบริการ งานคุณภาพ ประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จ ”

ปณิธาน

“ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ” (Wisdom for Community Empowerment)

วิสัยทัศน์

“ กองบริการการศึกษา สนับสนุนการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณ์ บนฐานของความพึงพอใจ พร้อมก้าวไปสู่สากล ”

คำขวัญ

“ พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการงานวิชาการ