ปรัชญา

“ จิตบริการ งานคุณภาพ ประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จ ”

ปณิธาน

“ ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ” (Wisdom for Community Empowerment)

วิสัยทัศน์

“กองบริการการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ให้บริการการศึกษา และสนับสนุนงานด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีมาตรฐาน ”

คำขวัญ

“ พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ ”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
2. สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยพะเยา