กัลวรา ภูมิลา

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

งานธุรการ

วรรณนิสา คำสนาม

หัวหน้างาน

พรรณธิดา จำรัส

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

จิราภรณ์ ยำอางค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

สุภาวดี ศรียา

บุคลากร

ศิริโรจน์ ภูษิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วชิระ จอมรัตนี

นักวิชาการพัสดุ

ณัทธวุฒิ ระวังยศ

นักวิชาการศึกษา

มณีรัตน์ ใหม่ไชยา

คนงาน

รัตติกร พรหมสุริยา

พนักงานขับรถยนต์

สนธยา บรรเทิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เขมิกา งามจิต

นักวิชาการศึกษา

งานรับเข้าศึกษา

วิไลลักษณ์ ครุฑปาน

หัวหน้างาน

ชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน

นักวิชาการศึกษา

พิชญาภา โสรัตน์

นักวิชาการศึกษา

เอกชัย เทียนเงิน

นักประชาสัมพันธ์

จุรีย์พร ศักดิ์สุริยา

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนนิสิต

รัตติกาล จันตระกูล

หัวหน้างาน

สุดา มินทะขัติ

นักวิชาการศึกษา

ทิพย์ศิรินทร์ จรัญ

นักวิชาการศึกษา

ญดา สุขเกิด

นักวิชาการศึกษา

ญานิศา ทิพวะลี

นักวิชาการศึกษา

ศิรินทิพย์ หมั่นงาน

นักวิชาการศึกษา

พรรณภา วงษ์หงษ์

นักวิชาการศึกษา

กัญญาภัทร มหาวงศ์

นักวิชาการศึกษา

กัญญารัตน์ อุดคำมี

นักวิชาการศึกษา

ศศิประภา แสนวงศ์สม

นักวิชาการศึกษา

กชามาส คำแก้ว

นักวิชาการศึกษา

กชมน ศรีคำภา

ผู้ปฎิบัติงานบริหาร

ธัญญ์นรี กิ่งคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วันนิสา พูนรัตนทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร

ศศิมล คำปินไชย

หัวหน้างาน

อัศวิน ดวงปัญญารัตน์

นักวิชาการศึกษา

อชิรวิชญ์ โพละ

นักวิชาการศึกษา

กฤตติรัตน์ ทองหล่อ

นักวิชาการศึกษา

หรรษกานต์ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

นริศรา ศูนย์กลาง

นักวิชาการการศึกษา

งานสนับสนุนวิชาการ

สุมิตรา อินทะ

หัวหน้างาน

ปราณิสา กัลวงษ์ยา

นักวิชาการศึกษา

พจนา จิรเบญจวรรณ

นักวิชาการศึกษา

พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ

วุฒิพงษ์ คำพันธ์

หัวหน้างาน

พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จีราชล ธรรมศร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานวิเทศสัมพันธ์

ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง

หัวหน้างาน

วรรณา เสริมสุข

นักวิเทศสัมพันธ์

พีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

ธาราทิพย์ สูงขาว

นักวิเทศสัมพันธ์

งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน

ณัฐพงษ์ พรมวงษ์

หัวหน้างาน

พีระชาติ อูปแก้ว

นักวิชาการศึกษา

ศรุตา ไชยชนะ

นักวิชาการศึกษา

เกศณีย์ งามจิตต์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา