• 0 5446 6666 ต่อ 1029

กัลวรา ภูมิลา

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

งานธุรการ

วรรณนิสา คำสนาม

หัวหน้างาน

พรรณธิดา จำรัส

บุคลากร

จิราภรณ์ ยำอางค์

นักวิชาการเงินและบัญชี

สุภาวดี ศรียา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศิริโรจน์ ภูษิต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วชิระ จอมรัตนี

นักวิชาการศึกษา

ณัทธวุฒิ ระวังยศ

นักวิชาการศึกษา

เขมิกา งามจิต

นักวิชาการศึกษา

มณีรัตน์ ใหม่ไชยา

คนงาน

รัตติกร พรหมสุริยา

พนักงานขับรถยนต์

งานรับเข้าศึกษา

วิไลลักษณ์ ครุฑปาน

หัวหน้างาน

ชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน

นักวิชาการศึกษา

วันนิสา พูนรัตนทรัพย์

นักวิชาการศึกษา

พิชญาภา โสรัตน์

นักวิชาการศึกษา

เอกชัย เทียนเงิน

นักประชาสัมพันธ์

จุรีย์พร ศักดิ์สุริยา

นักวิชาการศึกษา

งานทะเบียนนิสิต

รัตติกาล จันตระกูล

หัวหน้างาน

สุดา มินทะขัติ

นักวิชาการศึกษา

ทิพย์ศิรินทร์ จรัญ

นักวิชาการศึกษา

ญดา กุลพัฒน์เศรษฐ

นักวิชาการศึกษา

ญานิศา ทิพวะลี

นักวิชาการศึกษา

หรรษกานต์ ปัญญา

นักวิชาการศึกษา

สนธยา บรรเทิง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศิรินทิพย์ หมั่นงาน

นักวิชาการศึกษา

พรรณภา วงษ์หงษ์

นักวิชาการศึกษา

กัญญาภัทร มหาวงศ์

นักวิชาการศึกษา

กัญญารัตน์ อุดคำมี

นักวิชาการศึกษา

ศศิประภา แสนวงศ์สม

นักวิชาการศึกษา

กชามาส คำแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาหลักสูตร

ศศิมล คำปินไชย

หัวหน้างาน

นงคราญ ใจดี

นักวิชาการศึกษา

อัศวิน ดวงปัญญารัตน์

นักวิชาการศึกษา

ศศิธร เทพรังสาร

นักวิชาการศึกษา

ณัฐพงษ์ พรมวงษ์

นักวิชาการศึกษา

คาวี โพละ

นักวิชาการศึกษา

กฤตติรัตน์ ทองหล่อ

นักวิชาการศึกษา

งานสนับสนุนวิชาการ

สุมิตรา อินทะ

หัวหน้างาน

ปราณิสา กัลวงษ์ยา

นักวิชาการศึกษา

พจนา จิรเบญจวรรณ

นักวิชาการศึกษา

นพรัตน์ ใจหมั่น

นักวิชาการศึกษา

พีระชาติ อูปแก้ว

นักวิชาการศึกษา

พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์

นักวิชาการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รัตนา จุมปา

หัวหน้างาน

สุทธินี ศักดิ์สูง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นงลักษณ์ คล้ายอ่ำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กรณิการ์ วงศ์หลวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ

วุฒิพงษ์ คำพันธ์

หัวหน้างาน

พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สันติภาพ ปทุมานนท์

นักวิชาการศึกษา

ณัฐวัตร ไชยวงค์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์