banner
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"
OfficeMemberPicture
กัลวรา ภูมิลา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
|| งาน ธุรการ
OfficeMemberPicture
วรรณนิสา คำสนาม
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
สุภาวดี ศรียา
บุคลากร
OfficeMemberPicture
พรรณธิดา จำรัส
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
OfficeMemberPicture
จิราภรณ์ ยำอางค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
OfficeMemberPicture
ศิริโรจน์ ภูษิต
เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
OfficeMemberPicture
วชิระ จอมรัตนี
นักวิชาการพัสดุ
OfficeMemberPicture
ณัทธวุฒิ ระวังยศ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
มณีรัตน์ ใหม่ไชยา
คนงาน
|| งาน ทะเบียนนิสิต
OfficeMemberPicture
รัตติกาล จันตระกูล
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
ญานิศา ทิพวะลี
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
กชมน ศรีคำภา
ผู้ปฎิบัติงานบริหาร
OfficeMemberPicture
ธัญญ์นรี กิ่งคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
OfficeMemberPicture
ศิรินทิพย์ หมั่นงาน
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
พรรณภา วงษ์หงษ์
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
กัญญาภัทร มหาวงศ์
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
กชามาส คำแก้ว
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
ทิพย์ศิรินทร์ ปิติ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
สุดา มินทะขัติ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
ญดา สุขเกิด
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
กัญญารัตน์ อุดคำมี
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
วันนิสา พูนรัตนทรัพย์
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
ศศิประภา แสนวงศ์สม
นักวิชาการศึกษา
|| งาน รับเข้าศึกษา
OfficeMemberPicture
วิไลลักษณ์ ครุฑปาน
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
ชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
พิชญาภา โสรัตน์
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
จุรีย์พร ศักดิ์สุริยา
นักวิชาการศึกษา
|| งาน พัฒนาหลักสูตร
OfficeMemberPicture
ศศิมล คำปินไชย
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
อัศวิน ดวงปัญญารัตน์
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
อชิรวิชญ์ โพละ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
กฤตติรัตน์ ทองหล่อ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
หรรษกานต์ ปัญญา
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
นริศรา ศูนย์กลาง
นักวิชาการศึกษา
|| งาน สนับสนุนวิชาการ
OfficeMemberPicture
สุมิตรา อินทะ
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
พจนา จิรเบญจวรรณ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
ปราณิสา กัลวงษ์ยา
นักวิชาการศึกษา
|| งาน วิเทศสัมพันธ์
OfficeMemberPicture
ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
วรรณา เสริมสุข
นักวิเทศสัมพันธ์
OfficeMemberPicture
พีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล
นักวิเทศสัมพันธ์
OfficeMemberPicture
ธาราทิพย์ สูงขาว
นักวิเทศสัมพันธ์
|| งาน พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ
OfficeMemberPicture
วุฒิพงษ์ คำพันธ์
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
OfficeMemberPicture
จีราชล ธรรมศร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
OfficeMemberPicture
ญาสุมินทร์ คำอ้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
OfficeMemberPicture
ธนวัฒน์ จันทร์มูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
|| งาน ส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน
OfficeMemberPicture
ณัฐพงษ์ พรมวงษ์
หัวหน้างาน
OfficeMemberPicture
พีระชาติ อูปแก้ว
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
ศรุตา ไชยชนะ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
เกศณีย์ งามจิตต์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
OfficeMemberPicture
วสุนันท์ ชัยชนะ
นักวิชาการศึกษา
OfficeMemberPicture
ณัฐกร คนขยัน
นักวิชาการศึกษา