• 0 5446 6666 ต่อ 1029

แผนที่

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

เบอร์โทรติดต่อภายใน

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

งาน ธุรการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1021,1029,1831,1832

งาน พัฒนาหลักสูตร
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1022,1830

งาน ทะเบียนนิสิต
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1021,1028

งาน สนับสนุนวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1023

งาน รับเข้าศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1270-3

งาน พัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
2500

งาน ประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1073