แผนที่

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

  • กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
  • อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
  • โทรศัพท์ :0 5446 6666 ต่อ 1029
  • Email : does.admin@up.ac.th
  • Facebook: https://www.facebook.com/updoes

เบอร์โทรติดต่อภายใน

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

งานธุรการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1029,1837

งานพัฒนาหลักสูตร
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1022,1830

งานทะเบียนนิสิต
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1021,1028,1831,1832

งานสนับสนุนวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1023

งานรับเข้าศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1270-3

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
2500

งานวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1024

งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1073

เครือข่ายสังคมออนไลน์

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"