• 0 5446 6666 ต่อ 1029

แผนที่

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

เบอร์โทรติดต่อภายใน

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"

งานธุรการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1021,1029,1831,1832

งานพัฒนาหลักสูตร
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1022,1830

งานทะเบียนนิสิต
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1021,1028

งานสนับสนุนวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1023

งานรับเข้าศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1270-3

งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
2500

งานประกันคุณภาพการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1073

งานวิเทศสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อภายใน

0 5446 6666 ต่อ
1024

เครือข่ายสังคมออนไลน์

"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"