ประวัติกองบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา

ชื่อหน่วยงาน

ภาษาไทย: กองบริการการศึกษา (กบศ.)
ภาษาอังกฤษ: Division of Educational Services. (DOES)

สถานที่ตั้ง

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

2542

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542) ใช้ชื่อว่า ส่วนงานวิชาการ ตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ในปี พ.ศ. 2544 ได้แยกหน่วยงานย่อยออกเป็น 3 หน่วย ดังนี้

1) หน่วยธุรการ

2) หน่วยทะเบียนและประมวลผล

3) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
2545

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้แยกหน่วยงานย่อยออกเป็น 5 หน่วยดังนี้

1) หน่วยธุรการ

2) หน่วยทะเบียนและประมวลผล

3) หน่วยส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

4) หน่วยรับเข้า

5) หน่วยวิเทศสัมพันธ์
2553

หลังจากนั้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร อย่างเต็มรูปแบบ ส่วนงานวิชาการ จึงได้รับการยกฐานะเป็น กองบริการการศึกษา ภายใต้โครงสร้างการบริหารกองบริการการศึกษา รวมทั้งสิ้น 6 งาน ดังนี้

1) งานธุรการ

2) งานพัฒนาหลักสูตร

3) งานรับเข้า

4) งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

5) งานสนับสนุนวิชาการ

6) งานวิเทศสัมพันธ์
2556

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ “งานรับเข้า” เป็น “งานรับเข้าศึกษา”
2557

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาได้อนุมัติให้ปรับโครงสร้างการบริหารกองบริการการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 75(9/2557) ระเบียบวาระที่ 4.2 โดยอนุมัติให้รับบุคลากรจาก โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มาปฏิบัติงานในกองบริการการศึกษา จึงทำให้โครงสร้างการบริหารกองบริการการศึกษา แบ่งออกเป็น 7 งาน ดังนี้

1) งานธุรการ

2) งานพัฒนาหลักสูตร

3) งานรับเข้าศึกษา

4) งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล

5) งานสนับสนุนวิชาการ

6) งานวิเทศสัมพันธ์

7) งานส่งเสริมนวัตกรรมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

2562

หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับอนุมัติให้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน กองบริการการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 6.2.24 เรื่อง ขออนุมัติโครงสร้างการบริหารงาน ของกองบริการการศึกษา โดยอนุมัติการโอนย้ายงานวิเทศสัมพันธ์ ไปสังกัดกองกลาง อนุมัติการโอนย้ายงานส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ไปสังกัดศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเปลี่ยนชื่อเป็น “งานผลิตสื่อวัตกรรม” อนุมัติการเปลี่ยนชื่องานทะเบียนนิสิตและประมวลผล เป็น “งานทะเบียนนิสิต” อนุมัติการเพิ่ม งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการเห็นชอบให้รวมงานพัฒนาระบบคุณภาพและงานส่งเสริมงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเปลี่ยนชื่อเป็น “งานประกันคุณภาพ” จึงทำให้โครงการบริหารงานกองบริการการศึกษา แบ่งออกเป็น 7 งานดังนี้

1) งานธุรการ

2) งานพัฒนาหลักสูตร

3) งานรับเข้าศึกษา

4) งานสนับสนุนวิชาการ

5) งานทะเบียนนิสิต

6) งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ

7) งานประกันคุณภาพ

2563

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน และได้โอนย้ายกำลังคนของของงานวิเทศสัมพันธ์ไปยังกองบริการการศึกษา จำนวน 4 อัตรา ได้แก่

นายประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธำรง

นางสาววรรณา เสริมสุข

นายพีรพงษ์ กีรติศักดิ์วรกุล

นางสาวธาราทิพย์ สูงขาว2565

พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานย่อย ระดับงานภายใน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 จากเดิม งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็น งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน รวมทั้งเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง “หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา” เป็น “งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน” ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งผลมีให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้โอนย้ายสังกัดไปยัง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา และได้โอนย้ายบุคลากรจำนวน 4 อัตรา ได้แก่

นางสาวรัตนา จุมปา

นางนงลักษณ์ คล้ายอ่ำ

นางกรณิการ์ วงศ์หลวง

นางสาวสุทธินี ศักดิ์สูงปัจจุบัน

กองบริการการศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกได้แก่

1) งานธุรการ

2) งานพัฒนาหลักสูตร

3) งานรับเข้าศึกษา

4) งานทะเบียนนิสิต

5) งานสนับสนุนวิชาการ

6) งานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ

7) งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน

8) งานวิเทศสัมพันธ์