อำนาจหน้าที่

ตามมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ให้ มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ

อำนาจหน้าที่กองบริการการศึกษา

หน้าที่หลัก

  1. ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา
  2. ให้บริการด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา
  3. สนับสนุนการดำเนินงานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจศึกษา
  4. ให้บริการสารสนเทศทางด้านวิชาการ และข้อมูลทางการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  5. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรและสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
  6. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ นโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งในระบบปริญญาและการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น
  7. ดำเนินการจัดการความรู้ด้านวิชาการ
  8. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาความเป็นสากล ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา