banner
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเรา
อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่
"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553

• มาตรา7
มหาวิทยาลัยอาจแบ่งส่วนงาน ดังนี้
(1) สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
(2) ส่วนงานบริหารมหาวิทยาลัย
(3) ส่วนงานวิชาการ
(4) ส่วนงานอื่น
• มาตรา 33
อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั้งปวง และโดยเฉพาะให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
(2) บริหารการเงิน การคลัง การพัสดุ และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย
(3) บรรจุ แต่งตั้ง ดำเนินการทางวินัย และถอดถอนพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย รวมทั้งดำเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(4) จัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยและดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
(5) จัดหารายได้และทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
(6) จัดทำงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
(7) เสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ภารกิจหลักของกองบริการการศึกษา

1. ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา
2. ให้บริการด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยพะเยา
3. สนับสนุนการดำเนินงานหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป และสหกิจศึกษา
4. ให้บริการสารสนเทศทางด้านวิชาการ และข้อมูลทางการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรและสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน
6. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัยทั้งในระบบปริญญาและการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น
7. ดำเนินการจัดการความรู้ด้านวิชาการ
8. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาความเป็นสากล ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา