• 0 5446 6666 ต่อ 1029

กอง บริการการศึกษา

" พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจคุณภาพ "

ข่าวและ ความเคลื่อนไหว

"ข่าวและกิจกรรมของกองบริการการศึกษา"

ข้อมูลและ สถิติ

" ข้อมูลและสถิติ มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปี 2562 "

18607

นักศึกษาปัจจุบัน

4348

สำเร็จการศึกษา

101

หลักสูตร

18

คณะ/วิทยาลัย