banner
หน้าหลัก ข่าว
รายละเอียดข่าว
รายละเอียดข่าว
"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"
กองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 มีนาคม พ.ศ. 2567

: 304

NewsGallery

          วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฐพงษ์  พรมวงษ์ หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน และ นางสาวสุภาวดี  ศรียา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องภูกามยาว 2 (PKY 2) อาคารเรียนรวม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองแผนงาน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เหมาะสมภายในองค์กรแก่ผู้บริหารของหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา
          การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรหลายท่าน ประกอบด้วย อาจารย์ประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิติศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนทั้งสิ้น 142 คน
 


  • Thumb Thumb
เกี่ยวกับเรา
กองบริการการศึกษา
ข่าวอื่นๆ
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery