banner
หน้าหลัก ข่าว
รายละเอียดข่าว
รายละเอียดข่าว
"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"
กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space)
8 มีนาคม พ.ศ. 2567

: 142

NewsGallery

        วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น. กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ (Design of Learning Space) CURRICULUM " โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย กล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ  โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้” และช่วงบ่าย เป็น กิจกรรมกลุ่ม Workshop “การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อม คน-ชุมชน”  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเป้าหมายและกิจกรรมของรายวิชา 
        โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


  • Thumb Thumb Thumb
เกี่ยวกับเรา
กองบริการการศึกษา
ข่าวอื่นๆ
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery