banner
หน้าหลัก ข่าว
รายละเอียดข่าว
รายละเอียดข่าว
"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

: 175

NewsGallery

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย ผู้อำนวยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ศิศิรา ดอนสมัคร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง และช่วงบ่ายคณะศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมระบบบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี งานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน และงานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ นำเสนอระบบบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา


  • Thumb Thumb Thumb
เกี่ยวกับเรา
กองบริการการศึกษา
ข่าวอื่นๆ
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery