banner
หน้าหลัก ข่าว
รายละเอียดข่าว
รายละเอียดข่าว
"กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา"
กองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023
5 มีนาคม พ.ศ. 2567

: 165

NewsGallery

           ระหว่างวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน  หัวหน้างานทะเบียนนิสิต หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ และหัวหน้างานรับเข้า เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รุ่นที่ 1 UP EMPOWERMENT 2023  ณ ไร่ภูกลองฮิลส์ จังหวัดพะเยา   ซึ่งจัดขึ้นโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องกับบริบทการบริหารงานอุดมศึกษา ให้เกิดเป็นความรู้ ทักษะ ความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน เข้าร่วมโครงการ จำนวนรวมทั้งสิ้น 164 คน
 

Link ข้อมูลข่าว  : https://www.up.ac.th/NewsRead.aspx?itemID=31578

 


  • Thumb
เกี่ยวกับเรา
กองบริการการศึกษา
ข่าวอื่นๆ
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery
NewsGallery