1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 2566
  2566
  ข้อบังคับ-การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของผู้บริหาร-พ.ศ.-2564
  ข้อบังคับ-หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงาน-การบริหารงานและการกำหนดตำแหน่ง-พ.ศ.-2561
  ข้อบังคับ-การแต่งตั้งพนักงานสายบริการให้ดำรงตำแหน่งสูขึ้น-พ.ศ.-2561
  ประกาศ-หลักเกณฑ์การประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
  ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงาน-ม.พะเยา-ฉบับที่-2
  ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน-พ.ศ. 2564
  ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงาน-ม.พะเยา-ฉบับที่-3
  ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือสมรรถนะการบริหาร พ.ศ. 2564
  ประกาศ-การกําหนดสมรรถนะความรู้ความสามารถและทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563
  ประกาศ-แนวปฏิบัติการใช้ดุลพินิจของบุคลากร-พ.ศ.-2562
  ประกาศ-หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ กรณีสัญญาจ้าง 1 ปี
  คู่มือ-การยื่นประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

 1. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 2566
  2566
  ข้อบังคับ ว่าด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
  ข้อบังคับ ว่าด้วย สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
  ข้อบังคับ-ว่าด้วย-กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย-พ.ศ.-2560
  ข้อบังคับ-ว่าด้วย-การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย-พ.ศ.-2563
  ข้อบังคับ-ว่าด้วย-ธรรมาภิบาลและจริยธรรม-พ.ศ.-2563
  ข้อบังคับ-ว่าด้วย-สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย-พ.ศ.2554-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-1-พ.ศ.-2557
  ข้อบังคับ-ว่าด้วย-สวัสดิการการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย-พ.ศ.2554-แก้ไขเพิ่มเติม-ฉบับที่-2-พ.ศ.-2558
  ข้อบังคับ-ว่าด้วย-หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ-พ.ศ.-2560
  ข้อบังคับ-วินัย การรักษาวินัย และดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
  คำสั่งที่-4310-2563-แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์-ร้องทุกข์
  คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์-มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประกาศ-กำหนดจ่ายเงินพนง-เฉพาะกลุ่ม-เชียวชาญ-พ.ศ. 2564
  ประกาศ-กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน เงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2564
  ประกาศ-กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2565