NEWS
ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
18 ตุลาคม 2566

กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 กองบริการการศึกษา จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี (Guangxi University of Chinese Medicine) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการเยือนครั้งนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้หารือและติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างซี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา