NEWS
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
26 กันยายน 2566

กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2566 กองบริการการศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทส่วนงานสายสนับสนุน โครงการประกวดมาตรฐานเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลและสนับสนุนการจัดอันดับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโลก ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ภายในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ผู้รับบริการข่าวสารจากเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และให้เป็นการกำหนดเทคนิคเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยให้ Search Engines สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยใช้เทคนิคการทำ SEO (Search engine optimization) ทั้งในรูปแบบ On Page และแบบ Off Page เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรืออัลกอริทึม (Algorithm) ของ Search Engine นั้น เช่น google , microsoft edge ทั้งเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดำเนินงาน ranking website ต่อไป