NEWS
กองบริการการศึกษา
18 กันยายน 2566

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ 3

วันที่ 18 – 20 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ครั้งที่ - ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน สร้างความสัมพันธ์อันดี มีการปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นกันเอง รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน มีการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตบุคลากรในการทำงาน โดยบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณที่ทำงาน พื้นที่ส่วนรวม และพื้นที่ส่วนตัว เพื่อสุขอนามัยในการทำงานที่ในการปฏิบัติงาน ภาพ : พีระชาติ อูปแก้ว / ธาราทิพย์ สูงขาว ข่าว : ณัทธวุฒิ ระวังยศ