NEWS
26 สิงหาคม 2566

กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2567 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญา แช่มช้อย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณปรเมศวร์ ชรอยนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน คุณกัมปนาท ภวังคนันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการภาษาอังกฤษ และวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง "แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ” ในครั้งนี้ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองบริการการศึกษา และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการ และบุคลากรกองบริการการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน