NEWS
โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย
18 กรกฎาคม 2566

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2566 และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 -19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดโดยกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางและนโยบายการบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา" โครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านศักยภาพและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามค่านิยมร่วมของมหาวิทยาลัย Unity Professional : UP (Unity ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน และ Professional ทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อคุณภาพและมาตรฐาน) และโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและการพัฒนางานประจำให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองการเจ้าหน้าที่กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล ทั้งนี้ มีบุคลากรกองบริการการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย บุคลากรบรรจุใหม่ จำนวน 3 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล จำนวน 1 คน