NEWS
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
1 มิถุนายน 2566

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30-12.00 น. กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ Online ผ่าน ระบบ ZOOM Cloud Meetings และ On-Site ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 และได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว และ คณบดีวิทยาลัยการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “การเรียนรู้ของบัณฑิตยุคใหม่” ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากับผู้บริหาร คณาจารย์ โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ภาพ: ธาราทิพย์ สูงขาว ข่าว: สุมิตรา อินทะ >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<