NEWS
ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังอาคารเรียนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
19 พฤษภาคม 2566

กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังอาคารเรียนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับฟ้ามุ่ยช่อที่ 13 และบรรยายการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย จากนั้นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ บรรยาย เรื่อง การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ร่วมบรรยาย หลังจากนั้นเป็นการแนะนำการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Neo+ โดย รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ดร.ชนาภา ดวงไฟ และกิจกรรม Study-Life Balance ปรับสมดุลชีวิตการเรียน โดยมี อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม เป็นผู้ดำเนินรายการ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ปรับความรู้พื้นฐานก่อนเข้าศึกษาจริง เตรียมความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตแก่นิสิตอันจะนำไปสู่การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิตกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเพื่อน นอกจากนี้ อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพบปะพูดคุยกับนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารเรียนต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,120 คน ภาพ: ธาราทิพย์ สูงขาว, ปราการ บุญมาวงค์ ข่าว: สุมิตรา อินทะ --------------❤️❤️---------------- #SDGs4 #งานสนับสนุนวิชาการ #กองบริการการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<