NEWS
ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
13 มีนาคม 2566

โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ บรรยายในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานของหลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ภาพ: ธาราทิพย์ สูงขาว ข่าว: กฤตติรัตน์ ทองหล่อ