NEWS
กองบริการการศึกษา
13 มีนาคม 2566

กองบริการการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 กองบริการการศึกษา นำโดยผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างาน ประกอบด้วย หัวหน้างานทะเบียนนิสิต หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศทางวิชาการ หัวหน้างานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการทำงาน หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร หัวหน้างานธุรการ และหัวหน้างานรับเข้าศึกษา และหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการ ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และการส่งเสริม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวทางการดำเนินการตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร สู่การปฏิบัติแก่หน่วยงานทั่วทั้งองค์กรอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างทั่วถึงซึ่งเป้าหมาย คือผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หัวหน้างานและบุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวน 15 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams