NEWS
2 มีนาคม 2566

กองบริการการศึกษา จัดประชุมหัวหน้างานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 กองบริการการศึกษา จัดประชุมหัวหน้างานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความ โปร่งใส โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และหัวหน้างานกองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอีกทั้งมีการเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โปร่งใส ตรวจสอบได้ การประชุมครั้งนี้ ได้มาซึ่งเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นประจำทุกเดือนกองบริการการศึกษาโดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องประชุมรองอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี