NEWS
ณ ห้องประชุมห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
8 มีนาคม 2566

นิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ปีการศึกษา 2562 เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนิสิตทุนพระราชทานภายใต้โครงการพระราชทาน ความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2562 เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารเพื่อรับฟังปัจฉิมโอวาทเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ประกอบด้วย นิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 5 คน นิสิตระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน ณ ห้องประชุมห้องอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทูลเกล้าถวายทุนดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 12 ปี และมีบัณฑิตชาวกัมพูชาของมหาวิทยาลัยพะเยาได้สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับไปพัฒนาประเทศ ของตนเองแล้ว 51 คน ภาพ: นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล ข่าว: งานวิเทศสัมพันธ์