• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
21 มกราคม 2566

มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM (ออนไลน์) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี รอบ1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยคณะที่มีการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 4 คณะ 6 หลักสูตร ได้แก่ 1. คณะสหเวชศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต) 2. คณะเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง) 3. คณะแพทยศาสตร์ (หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต)