• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
22 ธันวาคม 2565

มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต”

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 25 โครงการ “เลือกแนวทาง…วางอนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา ให้กับนักเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมนักเรียนในสังกัดต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3,500 คน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์