NEWS
20 ธันวาคม 2565

กองบริการการศึกษา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ (งานคริสต์มาส)

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ ภายใต้โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ (งานคริสต์มาส) โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวเปิดกิจกรรม และมอบของที่ระลึกสำหรับผู้โชคดีที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นเป็นการแสดง Cover Dance โดยองค์การนิสิต และกิจกรรม Christmas Talk "Differences in Similarity" ภายในงานมีการมอบของรางวัลและกิจกรรมมากมาย เช่น - การแสดงดนตรี โตย ชมรมคริสต์เตียนมหาวิทยาลัยพะเยา - การแสดง Solo Violin จากคณะเภสัชศาสตร์ - การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ (นิสิตกัมพูชา) - การแสดงดนตรี โดย ชมรมคริสต์เตียนมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจและความกล้าในการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยบุคลากรสามารถนำภาษาอังกฤษที่ได้ศึกษานำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมนานาชาติ และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาจารย์และนิสิตชาวต่างชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ อาจารย์ชาวต่างชาติ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ณ สนามด้านหน้า อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา