• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
9 กรกฎาคม 2565

กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 3

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 3 โดยมี ผู้อำนวยกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา กล่าวต้อนรับวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ บุคลากรชำนาญการพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและสามารถจัดทำคู่มือปฏิบัติงานอย่างได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานและประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี และออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings