NEWS
8 กรกฎาคม 2565

กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยาย เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการวัดทักษะการเรียนรู้ตาม Learning Outcome และ สามารถประเมินเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม Learning Outcome ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 70 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี และ Online ผ่าน Zoom Cloud Meetings