• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
7 กรกฎาคม 2565

กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและตลาดนัดอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนได้มีแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 10 แห่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 6 จำนวน 300 คน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน