• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 กรกฎาคม 2565

กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์การจัดการในชีวิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 65 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ผ่าน Microsoft Teams Live Event มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน (ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยมี อาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เข้าร่วมและดำเนินการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการเป็นผู้ประกอบการ ที่พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน ณ ห้อง UB 001 - 005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา