NEWS
24 มิถุนายน 2565

กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ช่วงเช้า) เป็นการจัดการเรียนการสอน รายวิชา 003101 สุนทรียศาสตร์การจัดการในชีวิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1 รหัส 65 โดยมีอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมจัดการเรียนการสอนรายวิชาดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ จันทร์แดง อาจารย์สาริณีย์ ภาสยะวรรณ และดร.ณวิญ เสริฐผล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่าน Microsoft Teams และ Facebook Fanpage หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 6,000 คน (ช่วงบ่าย) เป็นกิจกรรมการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) ของนิสิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ