NEWS
23 มิถุนายน 2565

การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ช่วงเช้า) นายดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคน ของ อว. และรองศาสตรจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการ กล่าวถึง นโยบายการผลิตกำลังคนในโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ จากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ประเภท Non-Degree 1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ หลักสูตรนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเกษตรสู่ Smart farming 2. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนฯ หลักสูตรนักแปรรูปเนื้อสัตว์อัจฉริยะ Smart Meat Processors โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผู้รับผิดชอบโครงการ ประเภท Degree 1. โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. โครงการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง และโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจเยี่ยม ฯ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ และร่วมพูดคุยกับนิสิตและอาจารย์ โครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม่ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ที่มีสมรรถนะสูง ของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรียนรวมหลังใหม่ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting (ช่วงบ่าย) คณะตรวจเยี่ยม ฯ เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน (ประเภท Non-Degree) และสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ และสถานประกอบการ ณ กาดหล่ายต้า (Lai Ta Market) จังหวัดพะเยา