• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
20 มิถุนายน 2565

กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 กองบริการการศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน ด้านแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบควบสองปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุหลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เฉลิมพระเกียรติ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการจัดการทรัพย์สิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงแนวทางการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบควบสองปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมถึงผู้ช่วยอธิการบดี และหัวหน้างานต่าง ๆ ในกองบริการการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง