• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
22 กุมภาพันธ์ 2565

กองบริการการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองบริการการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อีกทั้งมีการเน้นย้ำเรื่องการดำเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โปร่งใส ตรวจสอบได้ การประชุมครั้งนี้ ได้มาซึ่งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รรับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติของ กองบริการการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี