• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
10 มีนาคม 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 กองบริการการศึกษา ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติที่ดี มีค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตระหนักถึงคุณค่าขององค์กร โดยการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แนวคิด และจุดประสงค์ที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อเป็นเข็มทิศและแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ดังคำขวัญของกองบริการการศึกษา “พร้อมให้บริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ คุณภาพ” และกองบริการการศึกษาได้กำหนดแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้

การส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน โดยมีข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย จรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาล พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563
ประมวลจริยธรรมมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)
ประกาศกองบริการการศึกษา เรื่อง เจตนารมณ์ ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)

การเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยการสร้างความผูกพันหรือความรู้สึกมีส่วนร่วมให้กับบุคลากร ทั้งการสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างบุคลากร ด้วยกัน ระหว่างบุคลากรและหัวหน้างานหรือผู้อำนวยการ หรือจะเป็นความผูกพันระหว่างบุคลากรกับมหาวิทยาลัย

การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนา โดยกำหนดแผนการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของบุคลากร สร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตบริการ ซึ่งกำหนดไว้ใน แผนพัฒนาบุคลากรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา หัวข้อ “การเสริมสร้างพลังใจสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก”
โครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรกองบริการการศึกษาเรื่อง "เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน" ระยะที่ 1