• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
26 ธันวาคม 2564

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา Module 1 (รุ่นที่ 1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings โดยมีทีมวิทยากรสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ดร.ชนาภา ดวงไฟ คณะศิลปศาสตร์ ดร.นิศรา บุญเกิด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี คณะวิทยาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ สหกิจศึกษาคืออะไร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และอาจารย์ศักดิ์พันธุ์ แดงมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรยายในหัวข้อ กระบวนการและขั้นตอนสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และดร.ภณิกชา วิชยปรีชา คณะเภสัชศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของสหกิจศึกษา ดร.ณัฐฑรี สินธุนาวา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ ลักษณะของโครงการสหกิจศึกษา โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของนิสิตสหกิจศึกษาและเพื่อให้นิสิตมีความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นิสิตชั้นปีที่ 3 (รหัส 62) จำนวนทั้งสิ้น 200 คน