NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
16 ธันวาคม 2564

กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย “แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนทั้งหมด 180 คน