• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
7 ธันวาคม 2564

การประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นางสาวกัลวรา ภูมิลา เป็นประธานการประชุมเพื่อร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดเตรียมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รวมไปถึงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างเสริมพลังใจสู่ความสำเร็จในชีวิตการทำงานด้วยจิตวิทยาเชิงบวก และเทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน อีกทั้งได้เน้นย้ำการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานส่งเสริมมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ กองบริการการศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี