• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
14 ธันวาคม 2564

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน”

กองบริการการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา หัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก ดร.นภา ราชตา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์สุพรรณ์ ทองเพชร และอาจารย์พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “เทคนิคและวิธีการเขียนผังงาน” ตลอดจนกิจกรรม Workshop โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและเข้าใจในสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน สามารถอ่านและเขียนผังงานได้ อย่างถูกต้องและนำไปต่อยอดในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การทำเอกสารสำหรับการเข้ารับการประเมินค่างานเพื่อใช้ประกอบในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรกองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 60 คน ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom Cloud Meetings