• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 มกราคม 2513

กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4]

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (อาจารย์เมธิศา ถวิลวงศ์ ผศ.รัตนะ ตาแปง อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด) คณะเภสัชศาสตร์ (ดร.ภญ.นทพร ชัยพิชิต ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผศ.ดร.ภญ ศุภางค์ คนดี) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 230 คน
NEWS
1 มกราคม 2513

กิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage [Day 4]

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม “UP UPDATE TCAS65” ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก คณะวิทยาศาสตร์ (ผศ.ดร.ไวพจน์ งามสอาด รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ (อาจารย์เมธิศา ถวิลวงศ์ ผศ.รัตนะ ตาแปง อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด) คณะเภสัชศาสตร์ (ดร.ภญ.นทพร ชัยพิชิต ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผศ.ดร.ภญ ศุภางค์ คนดี) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 230 คน