• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
มหาวิทยาลัยพะเยา
26 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย - รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก - รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ 003136 พะเยาศึกษา - รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า - รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ - รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต - รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน อ.นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการกิจกรรม Design Thinking จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อพบอาจารย์ประจำหลักสูตร