• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 มกราคม 2513

กิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม Design Thinking และพบอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่าน Microsoft Live Event รายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย - รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก - รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ 003136 พะเยาศึกษา - รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า - รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ - รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต - รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อ.ณัฐวุฒิ สมยาโรน อ.นวพร เกษสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ดร.นรินธน์ นนทมาลย์ วิทยาลัยการศึกษา ดำเนินการกิจกรรม Design Thinking จากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อพบอาจารย์ประจำหลักสูตร