• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
1 มกราคม 2513

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือกลุ่มวิชาพลานามัย

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจอกายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005153 ทักษะชีวิต หรือ กลุ่มวิชาพลานามัย ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (รหัส 64) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Mcrosoft Teams Live Event โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี และดร.นิรมล พรมนิล เป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 2,000 คน