• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
15 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา (ด้านการศึกษา) เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนพระราชทานฯ ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ ZOOM Cloud Meeting ประกอบด้วย ดร.เจริญ ชินวาณิชย์เจริญ รองประธานคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา บูลภักดิ์ เลขานุการคณะทำงานฝ่ายการศึกษา ดร.ดวงกมล บางชวด กรรมการและเลขานุการคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา และพ.อ.นพ.ภูษิต เฟื่องฟู กรรมการโครงการฯด้านการสาธารณสุข โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการฯ และตัวแทนนักเรียนทุนพระราชทานฯ นำเสนอ “ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา” และร่วมพูดคุยกับคณะกรรมการฯ นักเรียนทุนพระราชทานจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์