• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
7 ตุลาคม 2564

โครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

กองบริการการศึกษา จัดโครงการ AUN-QA implementation and Gap Analysis ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ระหว่างวันที่ 7 – 8 ตุลาคม 2564 โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ บรรยาย เรื่อง Overview of AUN-QA Model and Concept จากนั้นเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Criteria and Implementation - Workshop: QA practice and Gap Analysis (Criteria 1-2) โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย วิทยากรภายนอก - รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ AUN QA Lead Assessor ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และอาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล AUN QA Assessor ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย และอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. - รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร อภิรักษ์อร่ามวง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร ผู้ช่วยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้ประเมินภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ที่ขึ้นทะเบียนโดย ทปอ. วิทยากรภายใน - ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา - ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี - นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี - ผศ.ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ - ผศ.ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ประธานหลักสูตร วท.บ.เทคนิคการแพทย์ - ดร.สรชัย คำแสน อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA และเข้าใจเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร และสามารถวิเคราะห์หาจุดที่ ควรปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) พร้อมทั้งเตรียม ความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณาจารย์ผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการ AUN QA Overview (Version 4.0) จำนวนทั้งสิ้น 183 คน