• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
29 กันยายน 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1

ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 เป็นการจัดเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ประเด็นยทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลยุทธ์ที่ 1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) มาตรการที่ 1.1.3.1 ปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายให้กองบริการการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นกันเอง มีการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรกองบริการการศึกษา มีความพึงพอใจในการทำงาน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานที่ทำงาน ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 ขึ้น เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาดในสถานที่ทำงานและพื้นที่ในเขตบริการ สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และผู้ที่มาใช้บริการของกองบริการการศึกษาต่อไป