• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
22 กันยายน 2564

ประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดประชุมบุคลากรกองบริการการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 โดยมี นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีการชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานของบุคลากรกองบริการการศึกษา แผนยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ให้แก่บุคลากรกองบริการการศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการร่วมวางแผน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา