• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
22 กันยายน 2564

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่าน Facebook Fanpage การเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมครั้งนี้มีตัวแทนจาก กลุ่มวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (ดร.นิศรา บุญเกิด) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย) และ (ดร.จิราภรณ์ ไชยวงศ์สาย) และกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ดร.ปิยวดี โรหิตารชน) ร่วมแนะนำการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มากกว่า 10 โรงเรียน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 736 คน