• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
21 กันยายน 2564

แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นำบุคลากรกองบริการการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา