• 0 5446 6666 ต่อ 1029
NEWS
ห้องประชุมเมืองพะเยา
1 เมษายน 2564

โครงการเสวนา หัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ”

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการเสวนา หัวข้อ “เล่า สู่ กัน ฟัง สไตล์การสอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ” โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล คณะนิติศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2564 คัดเลือกโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งยังมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมิน ระดับอาจารย์มืออาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.เสริม สุรพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุภาวดี บุญทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.องอาจ มณีใหม่ ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา บุรารักษ์ ดร.จุมภฏ สนิทธางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ศิรินทิพย์ คำฟู ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ และดร.นรินธน์ นนทมาลย์ หลังจากนั้นเป็นการเสวนา เล่า สู่ กัน ฟัง “แรงบันดาลใจ สู่การเปลี่ยนแปลงสไตล์การสอนของท่าน” และ “ผลลัพธ์สู่คุณภาพนิสิตและพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ” ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา พงษ์นิล รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ดร.วรรณฤดี แก้วมีศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริม สุรพินิจ ผู้ดำเนินรายการคือ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบการพัฒนาอาจารย์ด้านการสอน ทั้ง 3 องค์ประกอบ อันได้แก่ องค์ความรู้ สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ และคุณค่าของอาจารย์ และเพื่อส่งเสริมการรับการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชา จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร